El permís de paternitat passa a ser de cinc a vuit setmanes el 2019 i va augmentant fins a 16 setmanes el 2021. El RD 6/2019 de l’1 de març es la seva disposició transitòria novena especifica com aquest increment s’anirà fent de manera progressiva...

S'incrementa substancialment el SMI fins als 900 euros. Hi ha un nou Salari Mínim Interprofessional de 900 €, és a dir, 30 € / dia. No es podrà establir, per la jornada completa, un salari menor a aquestes quanties, ni a través de cap conveni. I per...

A partir d’avui ja es poden consultar les dades fiscals encara que el període de presentació de les declaracions és a partir del 2 d’abril de 2019. Poden acudir als nostres assessors fiscals per tramitar les dades fiscals i fer una primera simulació de la...

Les empreses estan obligades a garantir el registre diari dels seus treballadors incloent l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada persona. Sempre i quan, no perjudiqui a la flexibilitat horària que s’estableix al article 34 del RD 2/2015 del 23 d’octubre. Aquesta...

S’obre el termini per poder presentar el model 347. Com podem saber si jo com a petit empresari estic obligat a presentar-lo? ...