Així és el programa Kit Digital per la digitalització de pimes i autònoms

L’any 2020, el 78 % de les pimes espanyoles no tenien pàgina web i això va suposar un gran inconvenient davant d’empreses més grans després de l’aparició de la Covid-19.

Per resoldre aquestes diferències, el govern llança el programa Kit Digital per la digitalització de pimes i autònoms per tal de donar suport a la digitalització de les petites i mitjanes empreses.  

Aquest bo, que es repartirà entre el 2021 i el 2023, suposarà una inversió de més de 3000 milions d’euros.

Què és el Kit Digital per les pimes i autònoms?

El programa Kit Digital es troba a les ajudes del Pla de Recuperació, transformació i Resiliència i està finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generació UE. El programa Kit Digital neix per donar suport i impulsar la digitalització d’un milió de pimes i autònoms del territori espanyol perquè puguin accedir a nous mercats i desenvolupar-ne el potencial.

Per això, el Govern invertirà més de 3.000 milions d’euros entre el 2021 i el 2023. T’avancem que ja han sortit les bases del Kit Digital. A continuació, detallem les característiques i els requisits més destacats.

Quines empreses podran beneficiar-se del Kit Digital?

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en el territori espanyol.

Segons el nombre de treballadors i la categoria de l’empresa, les companyies beneficiàries es classifiquen en:

• Petites empreses entre 10 i 49 empleats.

• Petites empreses o microempreses d’entre 3 i 9 empleats.

• Petites empreses o microempreses d’entre 0 i 2 empleats.

La primera convocatòria d’ajuts, amb una inversió de 500 milions d’euros, està destinada a pimes d’entre 10 i 49 treballadors.

El Kit Digital consisteix a un bo de 12.000€ per a les empreses entre 10 i 49 empleats. En aquesta primera fase només el podran rebre les empreses que no tinguin un alt nivell de digitalització.

Les empreses d’entre 3 i 9 empleats gaudiran d’un bo de 6.000€ mentre que les empreses o microempreses d’entre 0 i 2 empleats rebran 2.000€.

L’objectiu principal és que les petites i mitjanes empreses comprin serveis que existeixin al mercat per millorar la ciberseguretat o per desenvolupar una pàgina web, entre altres finalitats.

Les empreses s’han d’inscriure al portal Accelera Pime i podran contractar els serveis a partir de febrer del 2022.

Els digitalitzadors que vulguin oferir i vendre els seus serveis s’hauran d’inscriure entre el desembre del 2021 i el gener del 2022.

Detallem els imports màxims d’ajuda depenent de la categoria de solucions de digitalització:

Agents digitalitzadors

Mesos de prestació dels serveis

Empreses d’entre 10 i 49 emple

ats 

Empreses d’ entre 3 i 9 emple

ats 

Empreses d’ entre 0 i 2 emple

ats 

Lloc web i presència a Internet

12

2.000€

2.000€

2.000€

Comerç electrònic

12

2.000€

2.000€

2.000€

Gestió de rrss

12

2.500€

2.500€

2.000€

Gestió de clients

12

4.000€ (inclou3 usuaris)

2.000€ (inclou 1 usuari)

2.000€ (inclou 1 usuari)

Business Intelligence i Analítica

12

4.000€ (inclou 3 usuaris)

2.000€ (inclou 1 usuari)

1.500€ (inclou 1 usuari)

Gestió de processos

12

6.000€ (inclou 10 usuaris)

2.000€ (inclou 1 usuari)

500€ (inclou 1 usuari)

Factura electrò

nica

12

1.000€ (inclou 3 usuaris)

1.000€ (inclou 3 usuaris)

500€ (inclou 1 usuari)

Serveis i eines d’ oficina virtual

12

250€ / usuari (fins 48 usuaris)

250€ / usuari (fins 9 usuaris)

250€ / usuari (fins 2 usuaris)

Comunicacions segures

12

125€ / usuari (fins 48 usuaris)

 125€ / usuari

(fins 9 usuaris)

125€ / usuari (fins 2 usuaris)

Ciberseguretat

12

125€ / dispositiu (fins 48 dispositius)

125€ / disposi

tiu (fins 9 dispositius)

125€ / disposi

tiu(fins 2 dispositius)

  

Quines obligacions han de complir les empreses per a beneficiar-se del Kit Digital?

Per ser beneficiàries del bo Kit Digital les empreses han de complir les següents obligacions:

• Tenir la consideració de petita empresa o microempresa.

• Estar inscrita al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir-ne la antiguitat mínima que s’estableixi a les convocatòries.

• No tindre la consideració d’empresa en crisi.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

• No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

• La companyia no pot estar sotmesa a cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• No superar el límit dajuts de minimis.

• Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime.

Com es demana el Kit Digital?

Les empreses que vulguin beneficiar-se del bo de digitalització s’hauran d’inscriure al portal Accelera Pime.

En aquesta plataforma, es realitzarà un test d’autodiagnòstic al qual podran accedir totes les pimes per conèixer com és l’estat de digitalització i descobrir en quins aspectes ha de millorar.

Aquest test serà un pas previ a la sol·licitud dels ajuts per millorar la transformació digital.

La sol·licitud tindrà diverses fases que s’aniran convocant fins a l’any 2023 i es realitzarà mitjançant l’emplenament d’un formulari automatitzat a la seu electrònica que es determini a cada convocatòria (la qual serà accessible des de la plataforma Accelera Pime).

Aquest formulari inclourà:

• NIF del sol·licitant.

• Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.

• Domicili fiscal de la persona física o jurídica.

• Si escau, autorització del representant voluntari.

Com hem comentat, la primera fase serà a principis del 2022 i es faran servir 500 milions d’euros per a empreses d’entre 10 i 49 empleats.

Quan la pime rebi el bo digital tindrà 6 mesos per utilitzar-lo en fins a 5 serveis d’un any de durada.

L’ajut s’abonarà en dues parts. A la primera, la pime rebrà el 70% dels diners en el moment en què realitzi la compra del servei, excepte en les solucions de gestió de xarxes socials on la quantia correspondrà al 40%.

El 30% i el 60% restant en el cas de la gestió de xarxes socials, ho obtindrà quan passi el període d’ús per assegurar-se que els diners s’han emprat per a la digitalització de la pime i no per a altres necessitats.

Quan podran beneficiar-se les empreses del bo Kit Digital?

Per exercir el dret de cobrament de la subvenció del Kit Digital, l’empresa beneficiària haurà de seleccionar i contractar la solució digitalitzadora que més s’adapti a les vostres necessitats.

Després hauran de formalitzar un acord de prestació.

El termini màxim per formalitzar l’acord de prestació serà de 6 mesos des que es notifiqui la resolució de concessió de l’ajuda.

L’empresa pot formalitzar acords de prestació fins a esgotar l’import total de la subvenció concedida.

Quins requisits han de complir els agents digitalitzadors per prestar els seus serveis a les pimes i als autònoms?

El termini perquè els agents digitalitzadors presentin les solucions tecnològiques i innovadores ja està obert.

Els agents digitalitzadors seran els encarregats d’oferir les eines necessàries per a les pimes i autònoms per aconseguir una evolució i una completa digitalització dels seus processos de treball.

Els requisits que han de complir els agents digitalitzadors per oferir els seus serveis són:

• Estar al corrent de pagament de seguretat social i agència tributària.

• Facturar més de 100.000 € cada any. Per al cas de les persones en situació d’autoocupació sense treballadors a càrrec seu, la facturació acumulada haurà de ser de, almenys, 70.000 euros en els dos 2 anteriors a comptar des del moment de la presentació de la sol·licitud d’adhesió.

• No estar en una situació de crisi.

• Tindre almenys 2 anys d’antiguitat.

Quines són les categories incloses al catàleg per promoure la transformació digital?

El catàleg de solucions de digitalització del programa estarà accessible des de la plataforma Accelera Pime.

Totes les categories de solucions de digitalització exigiran a les solucions de digitalització la prestació d’un servei de suport davant d’incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores, que es podrà fer de forma remota.

A més, els agents digitalitzadors hauran d’impartir la formació necessària que permeti als beneficiaris adquirir coneixements bàsics per al seu ús inicial.

• Presència a Internet i lloc web. En aquesta categoria s’inclouen les solucions que ensenyen com crear una pàgina web per a la pime per tal de donar visibilitat als productes que ofereix a Internet i assolir un nombre més gran d’usuaris.

• Comerç electrònic. La finalitat és crear una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis.

• Gestió de xarxes socials per promocionar la pime a Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.

• Gestió de clients i/o proveïdors. L’objectiu és millorar i assolir una evolució positiva de la gestió de les relacions comercials amb els clients.

• Business Intelligence i analítica per millorar la presa de decisions de la pime.

• Serveis i eines d’oficina virtual per tal d’establir mesures interactives perquè la comunicació i la col·laboració entre els empleats sigui més senzilla i eficient.

• Gestió de processos per automatitzar aspectes relacionats amb la pime.

• Factura electrònica per agilitzar el ritme d’emissió de factures utilitzant programes informàtics amb opcions avançades que permetin augmentar la productivitat als treballadors.

• Comunicacions segures. Aquesta categoria té com a fi refermar la seguretat en els dispositius dels treballadors de les PIME.

• Ciberseguretat per garantir un ús segur i fiable dels dispositius electrònics i evitar possibles piratejos i robatoris d’informació confidencial.

Si ets una petita o mitjana empresa o un autònom i necessites millorar la digitalització i les habilitats digitals dels teus treballadors, aquesta és una gran oportunitat per accelerar i innovar a la teva proposta empresarial.

El bo digital suposarà una solució perquè les petites i mitjanes companyies estiguin presents al mercat i puguin competir oferint millors productes i facilitant la informació als clients a través d’Internet i de les xarxes socials.

La idea del Govern és continuar llançant noves ajudes entre el 2022 i el 2023 fins a assolir els 3.000 milions d’euros disponibles.Necessita més informació?