Fins el 30 de Juny està obert el termini per a la presentació de la declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni de l'any 2022....

Els joves d'entre 18 i 29 anys que comencin com a autònoms i que no hagin rebut l'ajuda anteriorment poden sol·licitar una nova ajuda per a joves autònoms de fins a 15120€...

La fonamental novetat de la Llei 2/2023 de Protecció de l'Informant és l'obligació per a les empreses amb 50 persones treballadores o més, d' implantar un Sistema Intern d'Informació amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional observin infraccions...

Per poder evitar possibles requeriments per part de la inspecció de treball, i per tant les sancions recollides a la secció “Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals” del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost, per el que s’aprova el text refós...

Necessita més informació?