Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància

El BOE de 10 de juliol ha publicat la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

El treball a distància s’entén com a treball que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l’empresa i, en canvi, el teletreball és una subespècie que implica la prestació de serveis amb noves tecnologies. Així doncs, el domicili de referència, en el cas del treball a distància, serà aquell que figuri en el contracte de treball del treballador/a o, si no, el domicili de l’empresa o centre de treball.

Aquesta nova llei substitueix el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, i introdueix novetats en matèria d’igualtat i no discriminació pel que fa a la feina a distància dels treballadors amb discapacitat i incrementa les sancions de Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (LISOS).

És a dir, estableix l’obligació de les empreses d’evitar qualsevol mena de discriminació contra els treballadors a distància, ja sigui per raó de sexe, edat, antiguitat, grup professional o discapacitat, i així, assegurar la igualtat de tracte i la prestació de suports realitzant els ajustos raonables que resultin procedents.

En el cas del grup de treballadors amb aquesta última característica, l’empresa ha d’assegurar que els equips, eines i mitjans (inclosos els digitals) necessaris per poder realitzar el treball a distància, seran accessibles de manera universal, per així evitar qualsevol mena d’exclusió.

A banda, destacar que l’accessibilitat de l’entorn laboral efectiu també s’haurà de tenir en compte en l’avaluació de riscos del lloc de treball a distància i planificació de l’activitat preventiva d’aquesta modalitat de treball. Així com tenir en compte les circumstàncies personals del treballador/a a l’hora d’adoptar les mesures de vigilància i control per al compliment de les seves obligacions i deures laborals.

Finalment, s’estableix que l’import de les sancions de la LISOS s’incrementarà a partir de l’1 d’octubre de 2021. Cal destacar així que la quantia màxima de les sancions per infraccions greus en les relacions laborals es fixa en 7.500 € (anteriorment eren 6.250 €), mentre que en el nivell màxim de les molt greus l’import passa de 187.500 a 225.018 €. D’altra banda, l’import de les sancions per prevenció de riscos laborals serà sancionable fins un màxim de 818.780 € (abans 819.780 €).Necessita més informació?