Prestació per cessament de activitat pel Covid-19

En el decret llei 8/2020 del 17 de març, publicat el 18 de març, amb les mesures urgents per poder fer front al impacte social i econòmic del COVID-19 existeix la prestació extraordinària pel cessament d’activitat pels afectats de l’estat d’alarma. Però ens plantegem un seguit de preguntes:

Qui té dret?

Els treballadors per compte propi o autònoms on la seva activitat queda suspesa segons es comunica en el Real Decret, o bé, quan la seva facturació es redueix un 75% respecte el mes anterior sempre i quan:

  • Estiguin afiliats a la Seguretat Social el dia de la declaració de l’estat d’alarma al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms, o en el seu cas, al Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.
  • Si, la seva activitat no es veu explícitament suspesa pel previst al Real Decret, ha d’acreditar la reducció de la seva facturació, almenys, un 75% en relació al semestre anterior.
  • Estar al corrent de pagament de quotes amb la Seguretat Social.

Quina quantitat és la prestació?

La quantitat de la prestació es el resultat d’aplicar el 70% de la base reguladora, calculada conforme amb el que es preveu a l’article 339 de la llei de la Seguretat Social. Si no s’acredita aquesta base serà el 70% de la base mínima de cotització per a treballadors per compte propi o autònoms.

Quina durada té la prestació?

La prestació té durada d’un mes, ampliable si és el cas fins al últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, si aquest s’amplia. El temps de la percepció s’enten com a cotitzat i no redueix els períodes de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en circumstancies futures.

S’ha de tenir en compte però que aquesta prestació és incompatible amb qualsevol altre prestació de la Seguretat Social.

Aquesta prestació també tenen dret a rebre-la els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per el seu enquadrament com treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui..

Atentament,

Sugranyes Assessors SLNecessita més informació?