Com funciona el nou Decret Legislatiu que regula els preus del lloguer?

El passat 21 de maig va entrar en vigor el DECRET LLEI9/2019 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer i modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya en l’àmbit de penyora.

A quins tipus de contractes afecta?

Els contractes d’arrendament que queden subjectes a aquest nou decret són aquells destinats a ser l’habitatge habitual per part de l’arrendatari i no es tracti de pisos de protecció oficial. A més a més, també han de complir la condició de ser habitatges que es trobin dins d’una àrea declarada “mercat d’habitatge tens”. Les àrees de mercat d’habitatge tens son declarades per part de la Generalitat de Catalunya excepte a Barcelona que ho és l’Ajuntament.

Per tal de declarat un municipi o una zona dins d’una mateix és el resultat de l’aplicació de l’Índex de referència dels preus de lloguer que aprovi el propi departament de la Generalitat encarregat dels temes d’habitatge.

Com afecta aquest nou decret?

El fet principal regula aquest nou decret és que la renda pactada entre l’arrendatari i l’arrendador no pot superar el 10% del preu de referència d’un habitatge similar en el mateix entorn urbà. És obligatori en aquest cas adjuntar al contracte el document resultant de l’aplicació de l’índex expressat en euros per metre quadrat. L’import d’aquesta renda ha de constar exacte en el contracte així com també la revisió de la renda pactada i que inclou tornar l’índex de nou.

Al mateix temps també és obligatori que s’inclogui a les ofertes de pisos de lloguer que formin part d’una àrea considerada amb un mercat d’habitatge tens que hi ha l’obligació d’aplicar aquest índex.

I si ja tinc el pis llogat?

En el moment en que s’acaba el contracte d’arrendament es pot tornar a crear un contracte nou amb les mateixes característiques i el mateix preu que el primer si s’acredita al nou contracte tots els aspectes i sent explícit amb l’import de la renda pactada i la data del contracte inicial.

Passa el mateix amb els habitatges nous?

S’ha contemplat un tractament específic pels habitatges de nova construcció o bé si s’han rehabilitat per destinar-los a lloguer. Davant d’aquesta situació es considera que una vegada s’obté el certificat de finalització d’obra i durant els propers cinc anys el preu del lloguer no pot superar el 20% del preu de referència per pisos similars en el mateix entorn urbà.Necessita més informació?