El ReialDecret-Llei, 3/2016, de 2 de desembre: un nou entrebanc per les empreses

El recent aprovat Reial Decret Llei 3/2016 de 2 de desembre introdueix unes modificacions en l’Impost Sobre Societats que afectaran, de manera retroactiva al càlcul de l’exercí 2016 i mesures que afectaran a l’exercici 2017.

Modificacions que afectaran retroactivament a l’exercici 2016:

1.- Els límits a la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors, en concret per aquelles empreses que facturen mes de 20 milions d’euros.

2.- També per aquestes empreses que facturin mes de 20 milions d’euros, la deducció per doble imposició generades o pendents de compensar, el 50% de la quota íntegra, es limita, i especialment les que provenen d’Estats membre de la Unió Europea i dels Estats amb un Conveni de Doble imposició.

3.- S’estableix amb caràcter obligatori la integració a la base imposable un mínim d’una cinquena part, en cada anualitat, del deteriorament del valor de les participacions en entitats que hagin estat registrades i minorat la base imposable amb anterioritat a 2013.

Mesures que afectaran a partir de 2017:

1.- Queda exclosa la deducció de les pèrdues que es pugin derivar de la venda o tinença de participacions en altres entitats i que lis sigui aplicable l’exempció. L’exempció passa a ser total excloent les rendes positives i negatives.

2.- No es podran deduir les rendes negatives obtingudes a l’estranger mitjançant un Establiment Permanent.

Aquestes mesures que afectaran a l’exercici 2016 constitueix un greuge a les empreses afectades per la seva retroactivitat. Els nostres serveis jurídics estimen que aquesta normativa pot vulnerar l’article 86 de la Constitució, les normes de la Unió Europea i els Convenis de Doble Imposició.

Les Societats afectades per aquest canvi normatiu poden optar per presentar l’autoliquidació sobre Impost de Societats del 2016 atenent-se al Decret-Llei i sol·licitar la rectificació. Si finalment el Tribunal Constitucional estima la inconstitucionalitat de la mesura, els hi seria retornat el que suposi de major quota derivada del nou Decret-Llei, amb els interessos que corresponguin.

Consulti’ns si creu que la seva empresa ha estat afectada per aquesta mesura.Necessita més informació?