Els autònoms que treballen des de casa ja es poden deduir l’iva dels subministres

S’unifiquen criteris i el TEAC (Tribunal Economico-Administrativo Central) ha emès resolució acordant que els autònoms poden deduir l’IVA dels subministres, com llum, aigua o gas, d’un immoble parcialment afecte a l’activitat, en la proporció al seu ús.

La inspecció de l’Agència Tributària entenia no deduïble l’IVA corresponent a les despeses dels subministres d’un autònom que duia a terme l’activitat empresarial a la seva vivenda habitual i la qual constava com a domicili fiscal, en tant en quant no considerava que l’immoble estigués afectat directa i de forma exclusiva a l’activitat econòmica i l’entenia com residencia de l’autònom. La Llei de l’IVA només admet la deducció de les quotes suportades per serveis afectes de forma exclusiva a l’activitat econòmica i l’afectació parcial era interpretada com a no deduïble.

Amb aquesta nova interpretació i aplicant el nou criteri, sí és possible deduir, en la part proporcional, l’IVA d’aquestes despeses. S’entenen que els subministraments d’aigua, llum i gas relacionats amb els béns d’inversió, en proporció al grau d’utilització en l’activitat empresarial, estan inclosos en el llistat de béns o serveis de l’immoble que afecten directament a l’activitat professional, i en conseqüència, l’apartat quart de l’article 95 de la Llei de l’IVA ha de ser interpretat de forma àmplia, de tal manera que els béns i serveis en ell consignats ni fan referencia a una llista tancada ni fan referencia únicament als béns d’inversió de la regla segona de l’apartat tercer, ampliant-se també als bens immobles.

Per més informació i tractament específic del vostre cas, us podeu posar en contacte amb els professionals del departament fiscal del nostre despatx.Necessita més informació?