Protocol d’assetjament laboral i sexual obligatori

L’assetjament laboral i sexual en l’àmbit de l’empresa pot comportar greus conseqüències tant per l’empresa com per la persona afectada, per tant, no es pot adoptar una actitud passiva davant d’aquestes situacions. És molt important que totes les empreses i treballadors sàpiguen detectar-les i saber com actuar davant d’aquestes, d’aquí neix l’obligatorietat de les empreses de tenir un protocol d’assetjament laboral i sexual.

És obligatori per a totes les empreses independentment de la seva plantilla, tenir un protocol d’assetjament laboral, és a dir, tota empresa amb treballadors està obligada a tenir un protocol contra l’assetjament laboral que articuli mesures per a prevenir-lo i també un pla d’actuació a seguir pels treballadors i l’empresa en cas que es produeixi una situació d’assetjament laboral.

Actualment, l’assetjament laboral en alguns casos es pot considerar un delicte perseguit per la justícia que pot comportar penes de presó, i, és per això, que totes les empreses que no compleixin amb l’obligació de tenir un protocol d’assetjament laboral podran ser sancionades per l’Autoritat Laboral.

Aquestes sancions poden variar depenent de la gravetat de la infracció i són les següents:

  • Multes de 7.501 a 30.000 euros per infraccions lleus.
  • Multes de 30.001 a 120.005 euros per infraccions greus.
  • Multes de 120.006 a 225.018 euros per infraccions molt greus.


Necessita més informació?