El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que els treballadors indefinits no fixes de les Administracions Públiques són treballadors temporals

El Tribunal assenyala que les Administracions recorren a la contractació temporal abusiva mitjançant u­na concatenació de contractes eventuals fins que no els hi queda cap més opció que transformar el contracte en un contracte indefinit, ja que, d’alguna manera necessiten cobrir el lloc de treball i és l’Administració la que obliga a realitzar aquesta conversió en indefinit, però al contrari que en el sector privat, no és possible convertir la relació laboral en una relació laboral fixa, pel fet que l’accés a l’ocupació pública es fa mitjançant sistemes selectius públics que, en tot cas, han de respectar els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

Per tant, assenyala que el contracte indefinit no fix ha d’estar sotmès a l’obligació de l’Administració Pública de cobrir aquesta plaça seguint el procediment reglamentari i que en el moment en què la plaça sigui coberta s’ha d’extingir el contracte. Així doncs, podríem dir que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, considera els contractes indefinits no fixes comparables amb els contractes d’interinitat, que la seva duració és fins a la finalització de la naturalesa contractual.

En definitiva, el Tribunal conclou que la conversió de la relació laboral en indefinida no és més que una “sanció” per la concatenació de contractes eventuals de duració determinada, però que no modifica la naturalesa eventual de la contractació.Necessita més informació?