Nou ajornament extraordinari d’impostos sense interessos el 2021 pel covid-19

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Es publica el Reial decret llei 35/2020, de data 22 de desembre, a on s’apliquen unes mesures urgents d’ajuda als sectors més vulnerables que han patit amb aquesta crisi de l’COVID-19 amb l’objectiu de frenar una mica el seu impacte. S’aplicaran sobre el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

Una de les mesures que es contemplen per a les empreses és la de la flexibilització en matèria d’ajornaments i s’estableix que per al pagament d’impostos de PIMES i autònoms se’ls concedeixi un ajornament de pagament d’impostos de sis mesos amb una carència d’interessos de tres mesos, prèvia sol·licitud per a les autoliquidacions a presentar entre l’1 i el 30 d’abril de 2021. Aquestes mesures ja s’havien aplicat en el Reial decret llei 7/2020 de 12 març per al primer trimestre de 2020.

En l’article 8 de Reial Decret indica que es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés es realitzi en el primer trimestre del l’any 2021, és a dir, des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril (ambdós inclosos), i les sol·licituds presentades corresponguin únicament, a deutes tributaris fins a 30.000 € d’import màxim (inclòs la resta de sol·licituds d’ajornament / fraccionament sense garanties concedides o pendents de resolució). Posem un exemple: Si l’ingrés a realitzar és de 32.000 € i hi ha un ajornament concedit per 6.000 €, només podrà sol·licitar-se l’ajornament extraordinari per 24.000 €, havent de pagar o demanar un ajornament amb garanties corresponent als 8.000 € restants.

A més dels avantatges esmentades anteriorment que proporciona aquest nou decret, dir també que pot sol·licitar-se fins i tot per retencions i ingressos a compte (models 111, 115, 123 …), tributs que hagin de ser legalment repercutits (model 303 d’IVA) o pagaments fraccionats de l’ Impost de Societats (models 202 i 222), que no poden ser ajornats en condicions normals. 

 

Així doncs, les condicions d’aquest ajornament extraordinari són:

 

 • Termini d’ajornament de 6 mesos.
 • No es meriten interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’any.
 • Només podran sol·licitar aquest ajornament dels deutes tributaris amb aquestes condicions entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 € en l’any 2020.

Impost sobre la Renda DE LES PERSONES FISIQUES

Reducció en 2020 de el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva

S’incrementa la reducció prevista en la DA 1ª de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (aquesta preveia una reducció general de l’5% per a totes les activitats).

Per tant,per a l’exercici 2020seran aplicables els següents percentatges de reducció:

 1. Per a les següents activitats, un 20 per100:
  • Dins de la Divisió 0 de l’IAE:
   • Ramaderia independent.
   • Serveis de cria, guarda i engreix de bestiar.
   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d’activitats forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Aprofitaments que corresponguin a l’cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.
   • Aprofitaments que corresponguin a l’cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria.
   • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixen l’alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l’IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s’obtinguin directament els productes naturals.
   • Agrícola o ramadera susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Activitat forestal susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Producció de musclo en musclera.
  • Les corresponents als següents epígrafs de les tarifes de l’IAE: 419.1; 419.2; 419.3; 423.9; 641; 642.1, 2, 3 i 4; 642.5; 642.6; 643.1 i 2; 644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 647.2 i 3; 659.4 (comerç a l’detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via pública); 691.1; 691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 933.1; 933.9; 967.2; 971.1; 972.1; 972.2 i 973.3.

 

 1. Per a les següents activitats un 35 per100:

Les corresponents als següents epígrafs de les tarifes de l’IAE: 651.1; 651.2; 651.3 i 5; 651.4; 651.6; 652.2 i 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4 i 5; 653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 659.3; 659.4 (comerç a l’detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats a la via pública); 659.6; 659.7; 662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 i 3; 673.1; 673.2; 675, 676, 681; 682; 683 i 721.1 i 3.

(Article 9.1 de Reial decret llei)

Regles especials aplicables per a l’exercici 2020 per a la determinació de l’rendiment net de les activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

S’estableixen per a l’exercici 2020 les següents regles:

 • no es computarà, en cap cas, com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat:
  • els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020.
  • els dies de el segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures implantades per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.
 • Amb referència als mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal empleat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el punt anterior.
 • Amb referència als mòduls de “distància recorreguda” i “consum d’energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts / hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer punt.

(Article 11.1 de Reial decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagament fraccionat corresponent a el quart trimestre del 2020

Aquells contribuents que desenvolupin activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, i per les que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva i quantifiquin l’import dels pagaments fraccionats de les activitats en funció de l’rendiment net de la mateixa, per a realitzar el càlcul de la quantitat a ingressar del’pagamentfraccionatcorresponent a elquart trimestre del 2020:

 • No computaran com a dies d’exercici de la activitat, en cap cas, els dies naturals en què l’exercici de l’activitat s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures implantades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.
 • S’aplicaran els percentatges de reducció amb caràcter general en aquest Reial decret llei segons l’activitat desenvolupada (20% o 35%).

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagament fraccionat corresponent a el primer trimestre del al 2021

Aquells contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, que no siguin les agrícoles, ramaderes i forestals, i per les que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva i quantifiquin l’import dels pagaments fraccionats de les activitats en funció de l’rendiment net de la mateixa, per al càlcul de la quantitat a ingressar del’pagamentfraccionatcorresponent a elprimer trimestre del 2021s’aplicaran els percentatges de reducció establerts amb caràcter general en aquest Reial decret llei depenent de l’activitat desenvolupada (20% o 35%).

Reducció de el nombre de períodes impositius afectats per la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva en l’IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021

Es redueixper als exercicis 2020 i 2021el termini en el qual els contribuents de l’IRPF han de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa després d’haver renunciat a el d’estimació objectiva, és a dir, podran tornar a mètode d’estimació objectiva abans de transcorregut el termini mínim de 3 anys que, amb caràcter general, s’estableix en la normativa de l’IRPF.

Aquesta reducció de l’termini mínim s’aplicarà a aquells contribuents que es trobin en una situació igual a les que es nomenaran a continuació:

 1. Els contribuents que han renunciat a l’mètode d’estimació objectiva per al 2020, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre del l’ exercici 2020 pel mètode d’estimació directa (model 130) bé per haver optat pel mètode d’estimació directa en la declaració censal d’inici d’activitat a partir d’1 d’abril de 2020, poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d’ estimació objectiva per a l’exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació.

La manera de tornar a l’mètode d’estimació directa serà de la següent manera:

 1. Revocació la renúncia durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte o, si escau, en el termini extraordinari que pogués establir-se per a això. Per a l’exercici 2021 aquest termini és des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.
 2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre corresponent a l’exercici 2021 en el termini de declaració (de l’1 a l’20 d’abril) en la forma establerta per al mètode d’estimació objectiva (model 131).
 1. Els contribuents que han renunciat a l’mètode d’estimació objectiva per al 2021, bé per haver renunciat a aquest mètode durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte o bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2021 pel mètode d’estimació directa (model 130) poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva, per a l’exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació.

La forma de tornar a el mètode d’estimació objectiva, en aquest cas, serà:

 1. Revocació la renúncia en el termini establert per a això. Per a l’exercici 2022 aquest termini serà el mes de desembre de 2021.
 2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en el termini de declaració (1 a 20 d’abril) en la forma establerta per al mètode d’estimació objectiva (model 131) corresponent a l’exercici 2022.

termini de renúncies i revocacions a el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

el termini per a la presentació de les renúncies a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, així com de les revocacions de les mateixes, serà des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021 a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat a l’inici de l’termini previst en el paràgraf anterior, s’entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l’opció realitzada en el termini previst en l’esmentat paràgraf anterior.

Reducció de l’termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

Per alsexercicis 2020 i2021,s’ha reduït el termini atres mesosperquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament (amb anterioritat el termini era de sis mesos).

Es consideraran inclosos en les despeses deduïbles per a la determinació de l’rendiment net de l’capital immobiliaris els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada.

En elsexercicis 2020 i2021,s’entén complert aquest requisit quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització de el període impositiu hagin transcorregutmés de tresmesos,i no s’hagués produït una renovació de crèdit .

Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Per a l’exercici2021,els arrendadors, diferents d’empresa o entitat pública o un gran forquilla, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent d’habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l’immoble a l’ desenvolupament d’activitat econòmica classificada a la divisió 6 de o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE, podran computar, per al càlcul de l’rendiment de l’capital immobiliari, com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l’arrendament que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

l’arrendador ha d’informar separadament en la declaració de l’import de despesa deduïble, consignant així mateix el número d’identificació fiscal de l’arrendatari la renda s’hagués rebaixat.

Rendiment de treball en espècie exempt

Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empreses o economats de caràcter social estaran exemptes. Tenen la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzen en menjadors d’empresa les fórmules indirectes de prestació de servei.

Amb efectesd’1 de gener de 2020 la exempció assenyalada serà aplicable amb independència que el servei es presti en el mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o en el lloc triat per aquell per desenvolupar la feina en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Deducibilidad de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l’Impost de societats poden deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 de l’esmentada Llei sigui de tres mesos.

Es modifica l’antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’impost es redueixen a tres mesos per les empreses de reduïda dimensió.

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Reducció en 2020 de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat

S’aplica una reducció en un 20 per cent de l’import de les quotes meritades per operacions corrents, corresponents a les activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals. Aquesta reducció és de l’35 per cent per a les activitats de comerç a l’detall, hostaleria i transport classificades en els següents epígrafs d’IAE: 653.2, 653.4 i 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 i 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 i 721.1 i 3.

(Article 9.4 de Reial decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’ingrés a compte corresponent a el primer trimestre del al 2021

Aquells empresaris que realitzin les activitats esmentades anteriorment podran reduir en la mateixa proporció d’un 20 o 35 per cent, segons el cas, els percentatges per al càlcul de l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021.

Eliminació de la vinculació obligatòria de tres anys per a la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA

la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i la posterior revocació a què es refereixen els paràgrafs següents tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l’agricultura de l’IVA. 

Els contribuents de l’IRPF el rendiment net es determini d’acord amb el mètode d’estimació directa per haver renunciat per a l’exercici 2020 a l’mètode d’estimació objectiva podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia realitzada en el termini previst a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 de el Reglament de l’Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent a l’pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2021 o 2022, segons correspongui, en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net es determini d’acord amb el mètode d’estimació objectiva i renunciïn a l’aplicació de la mateixa per a l’exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia en el termini que preveu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 de el Reglament de l’Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent a l’pagament fraccionat de l’ primer trimestre del l’exercici 2022 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

(Article 10.3 de Reial decret llei)

Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en el càlcul de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat de l’IVA en aquest període

No es computarà, en cap cas, com a període en el qual es hagués exercit l’activitat, els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020, així com els dies de el segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures implantades per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.

Fent referència als mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal empleat”, no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el paràgraf anterior. De la mateixa manera serà per a la quantificació dels mòduls de “distància recorreguda” i “consum d’energia elèctrica”, ja que no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts / hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix l’esmentat paràgraf anterior .

Terminis per a les renúncies i revocacions als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any 2021

El termini de renúncia, així com la revocació de la mateixa, que han de tenir efectes per a l’any 2021, serà des del dia 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021 als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat a el 24 de desembre de 2020, s’entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l’opció realitzada en el termini previst en l’esmentat paràgraf anterior.

 

Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes de la SARS-COV-2, així com a efectes de el règim de el recàrrec d’equivalència

Amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus de l’0 per cent a:

 1. Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro de la SARS-COV-2.
 2. Els lliuraments de vacunes contra la SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
 3. Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes a les lletres a) ib) anteriors.

Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.Necessita més informació?