Ajornament IRPF, impost de societats i deutes tributaris

Principals mesures tributàries recollides en el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23 de desembre) i actualització (2021)

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què fa referència l’article 82.2.a) de l’esmentada llei.

Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) ig) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.

 • Les condicions de l’ajornament seran les següents:
  El termini serà de sis mesos.
 • No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

(Article 8 de el Reial decret llei)

Impost sobre la Renda de les persones físiques

Reducció en 2020 de el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva.

S’incrementa la reducció prevista en la DA 1ª de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (aquesta preveia una reducció general de l’5% per a totes les activitats).

Per tant, per a l’exercici 2020 seran aplicables els següents percentatges de reducció:

 1. El 20 per 100, per a les següents activitats:
  • Dins de la Divisió 0 de l’IAE:
   • Ramaderia independent.
   • Serveis de cria, guarda i engreix de bestiar.
   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d’activitats forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Aprofitaments que corresponguin a l’cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.
   • Aprofitaments que corresponguin a l’cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria.
   • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixen l’alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l’IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s’obtinguin directament els productes naturals.
   • Agrícola o ramadera susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Activitat forestal susceptible d’estar inclosa en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.
   • Producció de musclo en musclera.
  • Les corresponents als següents epígrafs de les tarifes de l’IAE: 419.1; 419.2; 419.3; 423.9; 641; 642.1, 2, 3 i 4; 642.5; 642.6; 643.1 i 2; 644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 647.2 i 3; 659.4 (comerç a l’detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats a la via pública); 691.1; 691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 933.1; 933.9; 967.2; 971.1; 972.1; 972.2 i 973.3.
 2. El 35 per100,per a les següents activitats: Les corresponents als següents epígrafs de les tarifes de l’IAE: 651.1; 651.2; 651.3 i 5; 651.4; 651.6; 652.2 i 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4 i 5; 653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 659.3; 659.4 (comerç a l’detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats a la via pública); 659.6; 659.7; 662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 i 3; 673.1; 673.2; 675, 676, 681; 682; 683 i 721.1 i 3.

(Article 9.1 de Reial decret llei)

Regles especials aplicables per a l’exercici 2020 per a la determinació de l’rendiment net de les activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

Als efectes previstos en les Instruccions per a l’aplicació dels signes, índexs o mòduls en l’IRPF, s’estableixen per a l’exercici 2020 les següents regles:

 • No es computarà, en cap cas, com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat:
  • els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020.
  • els dies de el segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.
 •  Per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal empleat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el punt anterior.
 •  Per a la quantificació dels mòduls “distància recorreguda” i “consum d’energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts / hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer punt.

(Article 11.1 de Reial decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagament fraccionat corresponent a el quart trimestre del 2020

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, per les que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva i quantifiquin l’import dels pagaments fraccionats de les activitats en funció de l’rendiment net de la mateixa, per al càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagamentfraccionat corresponent a el quart trimestre del 2020:

 • No computaran com a dies d’exercici de l’activitat , en cap cas, els dies naturals en què l’exercici de l’activitat s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.
 • S’aplicaran els percentatges de reducció amb caràcter general en aquest Reial decret llei segons l’activitat desenvolupada (20% o 35%).

(Articles 9.2 i 11.2 de Reial decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagament fraccionat corresponent a el primer trimestre del al 2021

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, per les que determinin el seu rendiment net pel el mètode d’estimació objectiva i quantifiquin l’import dels pagaments fraccionats de les activitats en funció de l’rendiment net de la mateixa, per al càlcul de la quantitat a ingressar de l’pagamentfraccionat corresponent a el primer trimestre del 2021 s’aplicaran els percentatges de reducció establerts amb caràcter general en aquest Reial decret llei segons l’activitat desenvolupada (20% o 35%).

(Article 9.3 de Reial decret llei)

Reducció de el nombre de períodes impositius afectats per la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva en l’IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021

Es redueix per als exercicis 2020 i 2021 el termini en el qual els contribuents de l’ IRPF han de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa després d’haver renunciat a el d’estimació objectiva, és a dir, podran tornar a mètode d’estimació objectiva abans de transcorregut el termini mínim de 3 anys que, amb caràcter general, s’estableix en la normativa de l’IRPF.

Aquesta reducció de l’termini mínim serà d’aplicació als contribuents que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Els contribuents que han renunciat a l’mètode d’estimació objectiva per al 2020, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2020 pel mètode d’estimació directa (model 130) bé per haver optat pel mètode d’estimació directa en la declaració censal d’inici d’activitat a partir d’1 d’abril de 2020, poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva per al exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació.La forma de tornar a el mètode d’estimació objectiva, en aquest cas, serà:

  1. Revocació la renúncia durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte o , si escau, en el termini extraordinari que pogués establir-se per a això. Per a l’exercici 2021 aquest termini és des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.
  2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre corresponent a l’exercici 2021 en el termini de declaració (1 a 20 d’abril) en la forma establerta per al mètode d’estimació objectiva (model 131).
 2. Els contribuents que han renunciat a l’mètode d’estimació objectiva per al 2021, bé per haver renunciat a aquest mètode durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2021 pel mètode d’estimació directa (model 130) poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva, per a l’exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació, La forma de tornar a el mètode d’estimació objectiva, en aquest cas, serà:

  1. Revocació la renúncia en el termini establert per a això. Per a l’exercici 2022 aquest termini serà el mes de desembre de 2021.
  2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en el termini de declaració (1 a 20 d’abril) en la forma establerta per al mètode d’estimació objectiva (model 131) corresponent a l’exercici 2022.

(Article 10 de Reial decret llei)

termini de renúncies i revocacions a el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

el termini per a la presentació de les renúncies a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, així com de les revocacions de les mateixes, que hagin de tenir efectes per a l’any 2021 serà des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.

les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021 a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat a l’inici de l’termini previst en el paràgraf anterior, s’entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l’opció realitzada en el termini previst en l’esmentat paràgraf anterior.

(Article 12.1 de Reial decret llei)

Reducció de l’termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

Per als exercicis 2020 i2021,s’ha reduït el termini a tres mesos perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament d’acord amb el que estableix l’article 13. e) de el Reglament de l’IRPF (amb anterioritat el termini era de sis mesos).

 D’acord amb aquest article, es consideren inclosos en les despeses deduïbles per a la determinació de l’rendiment net de l’capital immobiliaris els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada.

En els exercicis 2020 i2021,s’entén complert aquest requisit quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització de el període impositiu hagin transcorregut més de tresmesos,i no s’hagués produït una renovació de crèdit .

(Article 15 de Reial decret llei)

Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Per a l’exercici2021,els arrendadors, diferents d’empresa o entitat pública o un gran forquilla, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent d’habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l’immoble a el desenvolupament d’activitat econòmica classificada a la divisió 6 de o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE, podran computar, per al càlcul de l’rendiment de l’capital immobiliari , com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l’arrendament que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

l’arrendador ha d’informar separadament en el seu declaració de l’import de despesa deduïble, consignant així mateix el número d’identificació fiscal de l’arrendatari la renda s’hagués rebaixat.

(Article 13 de Reial decret llei)

Rendiment de treball en espècie exempt

D’acord amb el que disposa la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 42 de la LIRPF, estaran exempts els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empreses o economats de caràcter social. Tenen la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzen en menjadors d’empresa les fórmules indirectes de prestació de servei.

Amb efectes d’1 de gener de2020,es modifica la lletra a) en l’apartat 3 de l’article 42 de la LIRPF de tal manera que, a partir d’aquesta data, l’exempció assenyalada serà aplicable amb independència que el servei es presti en el propi local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o al lloc triat per aquell per desenvolupar la feina en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball .

(Disposició final primera de el Reial decret llei)

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Deducibilidad de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l’Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i l’any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 de l’esmentada Llei sigui de tres mesos.

Es modifica l’antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’impost es redueixen a tres mesos per les empreses de reduïda dimensió.

(Article 14 de Reial decret llei)

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Reducció en 2020 de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat

Reducció en un 20 per cent de l’import de les quotes meritades per operacions corrents, corresponents a les activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals. Aquesta reducció és de l’35 per cent per a les activitats de comerç a l’detall, hostaleria i transport classificades en els següents epígrafs d’IAE: 653.2, 653.4 i 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 i 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 i 721.1 i 3.

(Article 9.4 de Reial decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l’ingrés a compte corresponent a el primer trimestre del al 2021

Els empresaris que realitzin les activitats anteriors podran reduir en la mateixa proporció d’un 20 o 35 percent, segons el cas, els percentatges per al càlcul de l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021, que estableix el número 3 de les Instruccions per a la aplicació dels índexs i mòduls en l’IVA de l’Annex II de l’Ordre HAC / 1155/2020, de 25 de novembre.

(Article 9.5 de Reial decret llei)

Eliminació de la vinculació obligatòria de tres anys per a la renúncia a l’mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA

La renúncia a l’mètode d’estimació objectiva en l’ IRPF i la posterior revocació a què es refereixen els paràgrafs següents tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l’agricultura de l’IVA.

Els contribuents de l’IRPF el rendiment net es determini d’acord amb el mètode d’estimació directa per haver renunciat per a l’exercici 2020 a l’mètode d’estimació objectiva podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia realitzada en el termini previst a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 de el Reglament de l’Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent a l’pagament fraccionat del primer trimestre del l’exercici 2021 o 2022, segons correspongui, en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net es determini d’acord amb el mètode d’estimació objectiva i renunciïn a l’aplicació de la mateixa per a l’exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d’acord amb el mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia en el termini que preveu la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 33 de el Reglament de l’Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent a l’pagament fraccionat de l’ primer trimestre del l’exercici 2022 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

(Article 10.3 de Reial decret llei)

Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en el càlcul de la quota meritada per operacions corrents de el règim simplificat de l’IVA en aquestperíode.

Als efectes que preveuen els números 8 i 9 de les Instruccions per a l’aplicació dels índexs i mòduls en l’IVA de l’Annex II de l’Ordre HAC / 1164/2019, de 22 de novembre, no es computarà, en cap cas, com període en el qual s’hagués exercit l’activitat, els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020, així com els dies de el segon semestre del 2020 en què, estant declarat o no l’estat d’alarma, el exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada de la SARS-CoV-2.

En particular, per a la quantificació dels mòduls “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal empleat”, no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls “distància recorreguda” i “consum d’energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts / hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix l’esmentat paràgraf anterior.

(Article 11.1 de Reial decret llei)

Terminis per a les renúncies i revocacions als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, per a l’any2021.

El termini de renúncia a què es refereix l’article 33.2, paràgraf segon, de el Reglament de l’IVA, Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació de la mateixa, que han de tenir efectes per a l’any 2021, serà des el dia 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l’any 2021 als règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat a l’24 de desembre de 2020, s’entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l’opció realitzada en el termini previst en l’esmentat paràgraf anterior.

(Article 12 de Reial decret llei)

Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes de la SARS-COV-2, així com a efectes de el règim de el recàrrec d’equivalència

Amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus de l’0 per cent a:

 1. Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro de la SARS-COV-2 que siguin conformes amb els requisits establerts en la Directiva 98/79 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’octubre de 1998, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro o en el Reglament (UE) 2017/746 de el Parlament Europeu i de Consell, de 5 d’abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i pel qual es deroguen la Directiva 98/79 / CE i la Decisió 2010/227 / UE de la Comissió i el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstics “in vitro”.
 2. Els lliuraments de vacunes contra la SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
 3. Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes a les lletres a) ib) anteriores.Estas operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.

El tipus de el recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat en el primer paràgraf, als lliuraments dels béns esmentats serà el 0 per cent.

(Disposició final setena de el Reial decret llei)

Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària. (BOE, 23-desembre-2020)Necessita més informació?