Sentència tarifa plana autònoms societaris – Tramitació devolució ingressos indeguts

Els autònoms societaris podran acollir-se a la bonificació en la quota a la Seguretat Social des del començament de la seva activitat. Existien diverses sentències pronunciades en aquest sentit, però ha estat la sentència 3887/2019 emesa per un Recurs de Cassació, al desembre de 2019, per la Sala del Contenciós de l’Alt Tribunal, la que ha marcat un abans i un després per als autònoms societaris. Es reconeix a una treballadora per compte propi, propietària d’una SLU el dret a accedir a la Tarifa Plana.

Per això, la Seguretat Social ha canviat de criteri pel que fa als treballadors autònoms societaris per accedir a la tarifa plana, com qualsevol altre treballador per compte propi. Les denegacions d’aquest ajut s’han anat succeint entre tots els autònoms que intentaven accedir a aquesta mesura i, en moltes ocasions, els tribunals els donaven la raó quan reclamaven.

Tal com reconeix la Tresoreria “a l’existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que disposa -el dret dels autònoms societaris a accedir a la bonificació- procedeix modificar el criteri que ha mantingut la Tresoreria General, de manera que es permeti als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes acollir-se als beneficis en la cotització previstos per l’article 31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut de l’Treball Autònom“.

Així doncs, qualsevol autònom societari que compleixi els requisits podrà tenir dret:

1.- Des d’ara, els societaris que sol·licitin la Tarifa Plana tindran reconeguda la bonificació.

2.- Els que haguessin formulat reclamació sobre aquesta qüestió i estiguin pendents de resoldre.

3.- Aquelles resolucions que siguin fermes, “perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria“, només és procedent revisió i reconeixement si s’insta expressament pels interessats, la tramitació i resolució, correspondrà a l’òrgan que va dictar l’acte originari “. per tant, qualsevol a què se li hagi denegat podrà sol·licitar de nou el seu accés.

per a més informació podeu contactar amb la nostra gestoria per les vies habituals de contacte.

ContacteNecessita més informació?