Novetats en matèria d’arrendaments reial decret-llei 15/2020, de 21 d’abril

Avui dia 22 d’abril ha entrat en vigor el Real Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril (en endavant, RDL 15/2020), de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball. 

Pel que fa als arrendaments per ús diferent del de l’habitatge (locals de negoci) i on el propietari sigui un grans tenidor, l’article 1 del RDL 15/2020, estableix que tota persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per ús diferents del de l’habitatge que compleixi una sèrie de requisits, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, sempre que sigui una empresa o entitat pública de l’habitatge o un gran tenidor, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del RDL 15/2020, és a dir, des d’avui dia 22 d’abril de 2020, una moratòria la qual haurà de ser acceptada per l’arrendador sempre que no s’hagués arribat ja a un acord entre ambdues parts de moratòria o reducció de la renta. 

Per gran tenidor s’entén la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500  m2

Cal remarcar que la moratòria en el pagament de la renta de l’arrendament s’aplicarà de manera automàtica i afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i també a les mensualitats següents si així es necessités per l’impacte que hagi provocat el COVID-19, però sense que es pugui superar, en cap cas, els 4 mesos (no hi haurà cap penalització ni es meritaran interessos i la renta s’ajornarà mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys). 

Pel que fa als altres arrendaments per ús diferent del de l’habitatge (locals de negoci)  (art. 2 del RDL 15/2020), la persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per ús diferent del de l’habitatge, en el que l’arrendador NO sigui un gran tenidor i compleixi una sèrie de requisits, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d’un mes, des de l’entrada en vigor del RDL 15/2020, és a dir, des d’avui dia 22 d’abril de 2020, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renta sempre que dit ajornament o una rebaixa no s’haguessin acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari

 

Cal també comentar que en el marc del que s’exposa, les parts podran disposar lliurement de la fiança que podrà servir pel pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renta d’arrendament. Però si es disposa totalment o parcialment de la mateixa, l’arrendatari haurà de pagar l’import de la fiança que es disposa en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que quedi de vigència del contracte, en cas de que aquest termini sigui inferior a un any.

 

Per tal de que es pugui aplicar el que l’apartat 1 i 2 del RDL 15/2020 estableixen, s’ha de ser autònom o una petita i mitjana empresa i s’han de complir una sèrie de requisits que en el cas d’un contracte d’arrendament d’un immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada per un autònom són (art. 3 RDL 15/2020: 

  • Estar afiliat i en situació d’alta en la data de declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar o, en el seu cas, en una de les Mutualitats substitutòries del RETA. 
  • Que l’activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les Autoritats competents delegades a l’empara del real decret. 
  • SI l’activitat no es veu directament suspesa pel Real Decret 462/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany aquest mes referit a l’any anterior. 

 

I en el cas d’un contracte d’arrendament d’un immoble afectat a l’activitat econòmica desenvolupada per una petita i mitjana empresa, els requisits són els següents: 

– Que no se superin els límits establerts a l’article 257.1 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la llei de Societats de Capital, que són els següents: que durant dos exercicis consecutius es reuneixin, a la data de tancament de cadascuna d’elles, almenys dos de les circumstàncies següents: a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros, b) que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8 milions d’euros, c) que el número mitjà de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 50. 

– Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència del Real Decret 463/2020, o per ordres dictades per l’Autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’ empara del referit real decret. 

– En el cas de que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del previst en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, s’haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75% , en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany el mes referit a l’any anterior.Necessita més informació?