Noves mesures fiscals covid-19 decret dia 21 d’abril

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de mesures complementaries i urgents en matèria fiscal derivades estat d’alarma COVID – 19.

  • El tipus impositiu aplicable de l’IVA de les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de bens necessaris per combatre els efectes del COVID-19, serà del 0%, sempre que els destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, entitats privades de caràcter social. Aquestes operacions es documentaran en factura com exemptes.
  • Els contribuents d’IRPF, que desenvolupin activitats econòmiques i que el seu rendiment net es determini amb mètode d’estimació objectiva y, en el termini de la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020, renunciïn a l’aplicació del mateix de la forma prevista per reglament de l’IRPF, podran tornar a determinar el seu rendiment net de l’activitat econòmica amb subjecció al mètode d’estimació objectiva a l’exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d’estimació objectiva en els terminis previstos, o mitjançant la presentació del pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2021.
  • No computaran, en cada trimestre natural, com dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els que s’hagués decretat l’estat d’alarma en el trimestre.
  • No s’iniciarà el període executiu per deutes tributàries com conseqüència de la presentació de les liquidacions presentades pel contribuent dins de termini i de les quals no s’hagi efectuat l’ingrés corresponent, sempre que es compleixin els requisits següents:
    • Que s’hagi sol·licitat dins de termini, el finançament pel pagament dels deutes tributaris resultants de les declaracions, i per l’import dels deutes.
    • Que l’obligat tributari aporti a l’Administració Tributària, en un termini màxim de cinc dies des de la data de termini de la presentació de les liquidacions, un certificat expedit per l’entitat financera acreditatiu d’haver-se formalitzat la sol·licitud de finançament, incloent l’import i els deutes a que es refereix.


Necessita més informació?