L’IVA en les operacions comercials fallides

En cas d’impagament d’una factura, cal estar amatents per recuperar l’iva prèviament ingressat a l'AEAT.

L’IMPAGAMENT d’una factura, sempre que s’hagi instat prèviament la corresponent reclamació judicial o requeriment notarial, dóna dret a recuperar l’IVA prèviament declarat i ingressat a l’AEAT, sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits formals i terminis legalment establerts. 

La declaració de concurs d’un deutor que tenia una factura impagada, també dona dret a recuperar aquest IVA a l’empresari, si bé, en aquest cas, de forma directa i sense subjecció a qualsevol altre circumstància.

Cal estar molt atents ja que aquesta possibilitat està subjecta al compliment estricte d’uns terminis i unes formalitats de manera que, exhaurit el termini, desapareix de forma definitiva aquest dret, i llavors l’única possibilitat de rescabalament queda limitada a la provisió comptable per pèrdua, operació amb efectes molt més limitats i que no implica la recuperació de caixa neta per l’empresari. 

El nostre supòsit de fet, a diferència de la provisió, sí que genera caixa i ens permet demanar la devolució de l’IVA prèviament ingressat a hisenda. De manera que, transcorregut un determinat termini i havent constatat l’empresari que definitivament l’IVA pagat a hisenda no s’ha ingressat prèviament a la caixa de l’empresa per part del client, l’AEAT ens permet llavors articular el mecanisme de la seva devolució per restablir l’equilibri financer a nivell d’impostos d’una operació fallida. És a dir, l’IVA que no hem cobrat del client, no l’hem d’acabar pagant a l’AEAT. Però per no fer-ho legalment hem de complir estrictament el que disposa el text legal de la Llei de l’IVA. 

Quan podrem acollir-nos a aquesta possibilitat?

  • Quan un client de l’empresari que té pendent de pagament una factura hagi estat  declarat en concurs de creditors, o bé, 
  • Quan ha transcorregut un període de sis mesos o un any des de la data d’emissió de la factura sense que s’hagi pogut cobrar -un any a les grans empreses- havent prèviament reclamat el pagament d’aquella factura via judicial o via notarial. 

Si es compleix la segona possibilitat, cal complir les formalitats exigides a continuació:

  • Emissió de factura rectificativa.
  • Enviament d’aquesta factura al deutor de forma fefaent.
  • Comunicació a l’AEAT informant la reducció de les bases. 

Cal fer aquestes operacions dintre dels dos mesos posteriors a la declaració de concurs, o bé, dintre dels tres mesos posteriors al transcurs del període de sis mesos o d’un any post meritació de l’impost.

Aconsellem activar controls pels venciments per no fallar en els terminis d’execució dels tràmits o de presentació. Només així podrem procedir a la recuperació de caixa a través de la devolució a la següent liquidació de l’IVA de les quantitats que si bé inicialment havien meritat l’impost, finalment haurien estat indegudament ingressades a l’AEAT per no haver-les rebut del deutor. 

Igualment, per aconseguir l’èxit de l’operació, cal recordar que, per considerar un deute com a incobrable, aquest ha d’haver estat prèviament  reclamat via judicial o via notarial. 

Ambdues alternatives fan possible la recuperació de l’impost indegudament meritat, però sempre recomanem l’exercici de la via judicial, doncs aquest camí és l’únic que ens possibilitarà a mig/llarg termini l’accés al patrimoni del deutor per recuperar també el deute principal. 

Josep Pallejà Monné.

Advocat 684 Reus i 1794 Tarragona.

jpalleja@palleja.comNecessita més informació?