Què puc fer si l’estat d’alarma decretat i el confinament m’impedeix l’obertura del meu negoci i no puc pagar el lloguer del local?

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, decretada pel Govern de l’Estat mitjançant el RD 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el compliment de les mesures adoptades per frenar l’expansió de la pandèmia, s’ha produït el cessament generalitzat de l’activitat econòmica, i això ha repercutit de forma directa en tots els sectors i agents econòmics.

Aquest escenari està provocant la impossibilitat de compliment de múltiples contractes, com per exemple, en l’àmbit del transport (en temes de cancel·lació de vols, reserves hoteleres, etc.), o incompliments de contractes d’arrendament a causa de l’emergència sanitària que estem vivint.

Així doncs, una de les qüestions entorn als drets i deures vigents durant l’estat d’alarma és la que afecta als contractes a llarg termini, o de tracte successiu i execució diferida, especialment els d’arrendament, i encara en major mesura, els arrendaments de locals de negocis que han vist afectada o totalment suspesa la seva activitat.

Pel que fa als contractes d’arrendament, tenint en compte que a hores d’ara no s’han concretat per part del govern central compensacions i recursos econòmics destinats a cobrir les conseqüències de possibles incompliments, la càrrega d’aquestes les assumeixen els arrendadors i arrendataris, amb els dubtes i incerteses que això comporta.

Aquest impacte es materialitza en un greu perjudici per a l’inquilí consistent en la impossibilitat o en l’extrema onerositat sobrevinguda del pagament de la renda inicialment pactada. Davant d’aquest escenari, es planteja el dubte de si l’arrendatari pot exigir una modificació del contracte consistent en un ajust temporal de la renda inicialment pactada per pal·liar el gran desequilibri sofert per un esdeveniment de força major, com és l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 , i en el pitjor el casos, la suspensió del contracte o la seva resolució.

En aquest sentit, i a diferència dels lloguers de vivendes que és un tema que mereix ésser tractat a banda, en el cas que la renda sigui per un establiment que ha tancat obligat per l’Administració, o que com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat ha vist reduïda total o parcialment la seva activitat, existeix la possibilitat de sol·licitar la suspensió de la vigència del contracte per una qüestió de força major imprevista. Per això, tots els afectats podrien exigir una revisió de la renda, la suspensió del contracte, o fins i tot, la seva resolució.

En aquests cas pot ésser perfectament aplicable la doctrina jurisprudencial de la clàusula “rebus sic stantibus”, sempre en aquells casos concrets que es donin, els pressupostos jurídics que fixa el Tribubal Suprem en la seva jurisprudència. Aquesta doctrina es tracta d’un mecanisme de restabliment de l’equilibri de les prestacions, que es produeix i s’aplica a les obligacions i contractes quan, per circumstàncies sobrevingudes i totalment imprevistes per les parts, a una d’elles li resulta absolutament impossible el compliment de l’obligació. (Vegi’s “ l”abast de la clàusula rebus sic stantibus davant incompliments generats pel COVID-19″, per Javier Orduña, ex-magistrat del Tribunal Suprem i Catedràtic de Dret Civil, en aquest enllaç.).

Tanmateix, és cert també que existeix la possibilitat que l’arrendador qüestioni la mesura davant els tribunals, i, precisament, per evitar aquestes eventualitats, proposem anteposar la via consensual. A més, només en els casos en què concorrin veritables necessitats de l’empresa i rebuig excessiu de l’arrendador a consensuar, recomanaríem la via de l’aplicació de fet de la clàusula”rebus sic stantibus”.

Com sempre, si és troba afectat per alguna de les situacions esmentades anteriorment, estem completament disposats a assessorar-lo en tot el que necessiti; no dubti en consultar-nos sobre qualsevol informació relacionada, així com recordar-li la plena disponibilitat de tots els nostres serveis i assessorament que tenim a la seva disposició.Necessita més informació?