Punts clau de la nova reforma laboral

S’incrementa substancialment el SMI fins als 900 euros.

Hi ha un nou Salari Mínim Interprofessional de 900 €, és a dir, 30 € / dia.

No es podrà establir, per la jornada completa, un salari menor a aquestes quanties, ni a través de cap conveni. I per això, aquest salari és el nou mòdul per a la fixació de tots els complements salarials.

Es posa fi al contracte indefinit de suport a emprenedors.

Aquesta mesura suposa la fi dels períodes de prova que preveia aquest tipus de contracte de fins a un any de durada.

S’estableixen percentatges de recàrrec de cotització a la Seguretat Social en els contractes temporals de molt curta durada.

S’eleven les quotes empresarials, en fins a un 40%, amb l’objectiu de protecció social dels treballadors afectats.

La Llei General de Seguretat Social disposa l’aplicació, als dies efectivament treballats i cotitzats, d’un << coeficient de temporalitat, que es correspon amb l’increment en la cotització abans assenyalat, i que permetrà al treballador reunir maig 1 nombre de dies en alta per a l’accés a les prestacions del sistema >>.

Ara hi ha l’obligació de donar d’alta en el sistema de Seguretat Social a persones que participen en programes de formació i realització de pràctiques no laborals i en les pràctiques acadèmiques externes. La no remuneració no és obstacle per a això.

Augmenten les bases de cotització en el règim general de la Seguretat Social i en el règim especial de treballadors autònoms.

S’estableix un doble increment, d’una banda, d’un 7% el límit màxim de cotització i, de l’altra, l’increment de les seves bases mínimes en el percentatge experimentat per a l’any 2019 pel Salari Mínim Interprofessional, en l’entorn d’un 22 %.

Es recupera la possibilitat que els convenis col·lectius estableixin clàusules de jubilació forçosa.

Els convenis col·lectius tenen autorització per poder introduir clàusules que fan possible l’extinció dels contractes de treball, sempre que els treballadors compleixin amb l’edat legal de jubilació i causin el 100% de la pensió ordinària.

Desapareixen les mesures que donen suport a la contractació vinculada a les taxes d’atur superiors al 15%.

Mesures urgents per a la igualtat de tracte.

Les empreses disposen d’un període transitori per a l’aprovació dels plans d’igualtat. Les que tinguin més de 150 treballadors tindran un període transitori d’1 any, les que tinguin més de 100 i fins als 150 treballadors tindran 2 anys i les empreses amb més de 50 i fins a 100 treballadors disposen de 3 anys.

Aquestes empreses estan obligades a realitzar un diagnòstic sobre el procés de selecció, classificació professional, formació i promoció professional, les condicions de treball, i també la “Auditoria salarial entre dones i homes”.

El diagnòstic ha de ser negociat amb la representació dels treballadors. Aquests plans han de ser en un registre que serà creat en el Ministeri de Treball.

La violència de gènere, ara suposa la interrupció del còmput de la durada prevista en el contracte.

S’extingirà el període de prova durant la situació d’embaràs de la treballadora. L’extinció del contracte de treball durant el període de prova, es declararà nul en cas que aquesta treballadora aquest embarassada.

Es crea l’obligació que les empreses creïn un registre salarial, amb els valors mitjans de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla. Aquests seran desagregades per sexe i distribuïts en funció del grup professional, categoria i lloc de treball d’igual valor.

Es reconeix el dret dels treballadors a adaptar la durada, distribució de la jornada, l’ordenació del temps de treball i fins i tot la modalitat en la qual es treballa amb l’objectiu de fer efectiu la conciliació de la vida laboral i familiar.

I és per aquesta raó que s’inclou la distribució del seu treball a distància.

En cas que aquestes adaptacions es sol·licitin per la cura de fills, aquest dret es tindrà fins als 12 anys.

Hi ha un nou permís per a la cura del lactant. En els primers 9 mesos des del naixement, es tindrà dret a absentar-se una hora, que es podrà dividir en dues fraccions o substituir-lo per una reducció de la seva jornada.

Aquest permís podrà ser de gaudi de tots dos progenitors.

S’equiparan els permisos de maternitat i paternitat en 16 setmanes de durada, d’aquestes, les 6 primeres són obligatòries per a tots dos.

En 2019 el permís de paternitat serà de 8 setmanes, el 2020 de 12 i el 2021 de 16.

A partir d’ara, es considera nul l’acomiadament de les víctimes de violència de gènere, per fer efectiu la protecció i el dret a l’assistència social.

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Les empreses estan obligades a garantir el registre diari dels seus treballadors incloent l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada persNecessita més informació?