Novetats de la transposició de la directiva 2014/95 en el dret societari i comptable

Amb l’aprovació el 28 de desembre de 2018 de la llei 11/2018, es modifica el Codi de Comerç, la Llei de Societats de Capital i la Llei d’auditoria de comptes. La llei esmentada ve a transposar la Directiva Europea 2014/95 del Parlament Europeu i del Consell sobre la divulgació de la informació no financera per part de determinades empreses, amb l’objectiu d’augmentar la confiança dels inversors, dels consumidors i de la societat en general. A més, també introdueix canvis més concrets en seu de dret societari.

A continuació, analitzarem quines han estat les principals novetats aportades.

Dins el Codi de Comerç, s’amplia el tipus de societats que han d’introduir en el seu informe de gestió anual certa informació no financera. Per als exercicis socials iniciats a partir l’1 de gener del 2018, totes les societats que:

  • tinguin un nombre mitjà superior a 500 empleats; o
  • siguin considerades d’interès públic; o
  • per a les quals, durant dos exercicis consecutius; (A) el total de partides de l’actiu sigui superior a 20 milions d’euros o (b) l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40 milions d’euros, o (c) el nombre mitjà d’empleats ha estat superior a 250, han de presentar aquesta informació.

En el propi Codi s’indica què ha d’incloure la informació no financera i es detalla que ha de constar en matèria de qüestions mediambientals, qüestions socials, informació pel que fa als drets humans, informació sobre la lluita contra la corrupció i suborn i informació relativa a la pròpia societat (mode de contractació, compromís amb el desenvolupament sostenible, etc.).

Respecte de les novetats de la Llei de societats de capital, en relació amb la informació no financera, es permet que aquesta s’emeti separadament de l’informe de gestió comptable que han de presentar totes les societats com a part dels seus comptes anuals.

Una de les novetats rellevants és que en la constitució de societats de responsabilitat limitada, a partir de 2019, no caldrà acreditar la realitat de les aportacions dineràries quan els fundadors manifestin que van a respondre solidàriament davant de la societat i els creditors socials pel import del capital social. Així doncs, es poden simplificar els tràmits de constitució de societats i escurçar els temps quan l’import del capital social de la societat de nova creació sigui mínim i la responsabilitat solidària comporti per als socis una responsabilitat massa significativa.

Una altra novetat és la inclusió d’un nou paràgraf en la repartició de dividends. Llavors, tant en el cas de les societats de responsabilitat limitada com en el de les anònimes, el termini màxim en què s’hauran d’abonar els esmentats dividends serà de dotze mesos a partir de la data de l’acord de la junta general. Per tant, s’estableix un límit temporal que no constava en l’anterior regulació.

Finalment, hi ha una novetat molt interessant en relació amb el dret de separació d’un soci que facilita la sortida del soci discrepant, en el cas que la societat no distribueixi dividends en aplicació d’una clàusula estatutària o d’una decisió de la majoria de els socis. En aquest cas, podran separar els socis l’protesta consti en l’acta de la Junta General, transcorregut el cinquè exercici social comptant des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil i sempre que la Junta General no ha acordat la distribució de, com a almenys, el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior.

No obstant això, s’estableix que aquest dret de separació s’aplica a totes les societats comercials, menys per a aquelles:

  • les accions estiguin admeses a negociació en un sistema multilateral de negociació,
  • en concurs o en situació concursal
  • que hagin arribat a un acord de refinançament que sigui irrescindible i
  • societats anònimes esportives.

Respecte dels canvis en la Llei d’auditoria de comptes, l’única modificació significativa que s’introdueix és la d’incloure la informació no financera detallada en el Codi de Comerç en aquesta auditoria.Necessita més informació?